Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden

1. Begrippen

1.1 Deze door Yoga Puur Goud gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Yoga Puur Goud zijn op aanvraag verkrijgbaar.
1.2 Deelnemer c.q klant: degene van 18 jaar of ouder die een door of bij Yoga Puur Goud georganiseerde les(sen), workshop of training volgt c.q. wenst te volgen. Inschrijving voor en betaling van een Losse Les, Rittenkaart of Abonnement dient op voorhand te gebeuren of aan de deur voor aanvang van de les.
1.3 Yoga Puur Goud heeft als vestigingsadres Aquamarijnstraat 225, 9743 PE te Groningen en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 82202419.
1.4 Tienrittenkaart: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.
1.5 Abonnement/lidmaatschap: een door Yoga Puur Goud uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Deelnemer te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van de yogalessen bij Yoga Puur Goud zoals vermeld op het reguliere lesrooster te vinden op de website onder Yoga Lessen.
1.6 Losse Les: een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen les bij Yoga Puur Goud, anders dan op basis van een rittenkaart of een lidmaatschap.
1.7 Website: de website van Yoga Puur Goud www.yogapuurgoud.com
1.8 Les: een bij of door Yoga Puur Goud te geven of gegeven les.
1.9 Workshop: een bij of door Yoga Puur Goud te geven of gegeven workshop.
1.10 Training: een bij of door Yoga Puur Goud te geven of gegeven training.
1.11 Partners: derde partijen (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die een opdracht verstrekken aan of voor Yoga Puur Goud


2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Yoga Puur Goud zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; Abonnementen, (Losse) Lessen, Workshops, Trainingen en overige bezoeken van Deelnemers al dan niet via Partners van Yoga Puur Goud aan of bij Yoga Puur Goud. Door deelname aan een (Losse) Les, Workshop of Training verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Partners van Yoga Puur Goud verplichten zich om hun Deelnemers aan de activiteiten die Yoga Puur Goud voor hen zal verrichten, zich van de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden bewust te maken, met name van artikel 13.
2.2 Yoga Puur Goud kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website van Yoga Puur Goud. Yoga Puur Goud zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden op de Website vermelden met de datum van de wijziging op de pagina Algemene Voorwaarden.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2.4 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Partners wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van Yoga Puur Goud zijn betrokken.

3. Abonnementen, Tienrittenkaart en Losse Lessen.3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een Abonnement of een Tienrittenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar. Soms heeft Yoga Puur Goud acties met een beperkte geldigheidsduur.

3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van Yoga Puur Goud af te nemen. Yoga Puur Goud is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Deelnemer geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Yoga Puur Goud worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Deelnemer heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Yoga Puur Goud niet en de Deelnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Yoga Puur Goud heeft het recht een aanmelding van een Klant c.q. Deelnemer te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat Yoga Puur Goud het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Deelnemer heeft ontvangen.

3.3 Yoga Puur Goud geeft de volgende reguliere abonnementen en rittenkaarten uit, ter keuze van de Deelnemer c.q. Klant:

TIENRITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De Rittenkaart gaat in op het moment van aankoop. De lessen dienen binnen 12 weken gebruikt te worden met uitzondering van vakanties en (feest-)dagen zoals aangegeven op de website van Yoga Puur Goud. In het geval van een door de overheid bepaalde lockdown zullen de rittenkaarten opgeschort worden tot na de lockdown. 

LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een Deelnemer (al dan niet via een partner van Yoga Puur Goud) te betalen en te volgen les bij Yoga Puur Goud, anders dan op basis van een Rittenkaart of Abonnement.

3.4 Het aangekochte Abonnement, de Rittenkaart, Training, Workshop of Losse Les is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De Deelnemer moet zich daarom altijd bij de Yoga Puur Goud kunnen legitimeren. De Deelnemer is er op eerste verzoek van Yoga Puur Goud tot gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in zijn of haar account te uploaden, zodat Yoga Puur Goud kan verifiëren of het aangekochte Abonnement, de Rittenkaart of Losse Les wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. Onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van de Deelnemer. 

MAANDABONNEMENT ONBEPERKT
Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5, met uitzondering van vakanties en (feest-)dagen zoals aangegeven op de website van Yoga Puur Goud. In het geval van een door de overheid bepaalde lockdown zal het maandabonnement opgeschort worden tot na de lockdown tenzij anders overeengekomen. Geldigheid: doorlopend.

De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan middels het versturen van een email naar info@yogapuurgoud.com. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

MAANDABONNEMENT GELDIGHEID 1 MAAND
Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5, met uitzondering van vakanties en (feest-)dagen zoals aangegeven op de website van Yoga Puur Goud. In het geval van een door de overheid bepaalde lockdown zal het maandabonnement opgeschort worden tot na de lockdown tenzij anders overeengekomen.
Geldigheid: 1 kalendermaand.
Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige kalendermaand.


4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1 Een Abonnement, Rittenkaart, Workshop, Training of Losse Les moet vooruit, te weten voorafgaand aan de abonnementsperiode, Les, Workshop of Training betaald worden. Betalingen geschieden via Mollie  (middels iDEAL online op de Website) of per factuur. Indien de Deelnemer (via de Website) een Abonnement (maandabonnement onbeperkt) afsluit wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht en het maandbedrag van de eerstvolgende volledige kalendermaand (verder: het factuurbedrag). Deze bedragen moeten op de Website via Mollie (middels iDEAL) voldaan worden. Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de Deelnemer of Partner tot nadere opzegging aan Yoga Puur Goud toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.

4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Deelnemer of Partner onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Deelnemer of Partner de betaling voor een periode storneert, kan de Deelnemer of Partner niet meer online reserveren ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Deelnemer of Partner blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

4.3 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Rittenkaarten, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website van Yoga Puur Goud. Yoga Puur Goud behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4.4 Yoga Puur Goud biedt nieuwe Deelnemers of Partners die via de Website een Abonnement afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, middels het sturen van een email naar info@yogapuurgoud.com. Yoga Puur Goud zal de Deelnemer of Partner vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato aan de Deelnemer of Partner restitueren. Indien de Deelnemer of Partner geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Deelnemer of Partner wel gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, dat wil zeggen: de Deelnemer of Partner heeft minimaal aan één Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Deelnemers of Partners, dat wil zeggen: Deelnemers of Partners die een Abonnement voor de eerste maal afsluiten.

4.5 .Als de Deelnemer of Partner niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Yoga Puur Goud gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

4.6. Als de Deelnemer of Partner niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is hij/zij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Yoga Puur Goud gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

5. Voor het online reserveren van lessen door Deelnemers met een Abonnement, Rittenkaart of Losse Les gelden de volgende regels:
 • Alle lessen kunnen tot aanvang van de (online) les gereserveerd worden.
 • Je kunt alleen online reserveren via de Website van Yoga Puur Goud en dus niet telefonisch, via e-mail of bij de receptie.
 • Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Een dergelijke ‘no show’ wordt bij een 10-Rittenkaart als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het op de kaart staande ritten tegoed. 
 • Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar een locatie van Yoga Puur Goud komen. Je moet op tijd aanwezig zijn want er geldt “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
 • Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 5 min voor aanvang van de online les door dit in je account aan te geven bij de betreffende les.
 • Lessen gaan door met uitzondering van vakanties en feestdagen zoals vermeld op de website van Yoga Puur Goud.
6. Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Yoga Puur Goud behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk middels een vermelding op de Website en/of per e-mail medegedeeld.
6.2 Yoga Puur Goud behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats.
6.3 Yoga Puur Goud is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op(feest)dagen de deuren te sluiten.  Er vindt in voornoemde situatie geen restitutie van betaalde gelden plaats.

7. Beëindiging en Opschorting Abonnement

7.1 De Deelnemer of Partner kan een geldend maandabonnement onbeperkt altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dit abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.
7.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Deelnemer of Partner het maandabonnement onbeperkt voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Yoga Puur Goud en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@yogapuurgoud.com
7.3 Indien een Deelnemer of Partner, na beëindiging van een Abonnement, binnen 4 maanden opnieuw een Abonnement wil aangaan, zal een herinschrijvingstarief van € 25 in rekening worden gebracht.

8. Deelname en Betaling

Workshop, Training, Lesgeld en Inschrijfgeld
8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat Yoga Puur Goud het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.
8.2 Voor sommige Workshop(s), Trainingen en Lessen geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting” . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

9. Workshop: Rooster en Annulering

9.1 Het geldende Lessen rooster staat altijd op de Website. Yoga uur Goud behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd middels vermelding op de Website en/of per e-mail.
9.2 Yoga Puur Goud behoudt zich het recht voor om een geplande Les, Workshop of Training te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd of opgeschort worden aan Deelnemer.
9.3 Tot één (1) kalendermaand voor de geplande Workshop datum kan de Partner de inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogapuurgoud.com.
9.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 50,- administratiekosten. 
9.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

10. Huisregels

10.1 Alle Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Yoga Puur Goud volgen:
• Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Yoga Puur Goud l er geen last van hebben.
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Yoga Puur Goud.
• Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
• Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
• Draag schone en makkelijk zittende kleding.
• Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.
• Yoga Puur Goud en/of Partners stellen yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
• Voor een optimale rust worden Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de studio’s en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten. Telefoons zijn niet toegestaan in de studio’s.
• Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yoga Puur Goud niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van de Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

10.2 Yoga Puur Goud behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 10.1, niet naleven de toegang tot Yoga Puur Goud te ontzeggen en/of het Abonnement van de betreffende Deelnemer of Partner te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop of Les te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Yoga Puur Goud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan Yoga Puur Goud, het volgen van Lessen en/of deelname aan Workshops en/of Trainingen bij, of verzorgd door, Yoga Puur Goud.
11.2 Yoga Puur Goud werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor Lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Les, Workshop of Training. Door bezoek aan Yoga Puur Goud, deelname aan een Les, Workshop of Training bij, of verzorgd door Yoga Puur Goud, aanvaardt de bezoeker en de Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yoga Puur Goud adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de Les, Workshop of Training.
• Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
• Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
11.3 Een bezoek aan Yoga Puur Goud, de Lessen, Workshops enTrainingen zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze Lessen, Workshops en Trainingen mogelijk niet geschikt voor jou. Neem van tevoren contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de Les, Workshop of Training voor jou geschikt is op dit moment.
11.4 Partners verplichten zich de risico’s genoemd in lid 1 t/m 3 van dit artikel voor de werkzaamheden uit te voeren door Yoga Puur Goud afdoende te verzekeren en Yoga Puur Goud te vrijwaren voor aansprakelijkstelling door Deelnemers van de activiteit, zie artikel 11.1.

12. Persoonsgegevens

12.1 Yoga Puur Goud verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers, de Deelnemers en Partners voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yoga Puur Goud gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
12.2 Yoga Puur Goud gebruikt de in artikel 12.1 genoemde persoonsgegevens ook om de bezoekers, Deelnemers en Partners op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga Puur Goud en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yoga Puur Goud, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogapuurgoud.com of door op afmelden te klikken onderdaan de nieuwsbrief. De bezoeker, Deelnemer of Partner is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga Puur Goud gebruik kan worden gemaakt.
12.3 Yoga Puur Goud geeft de persoonsgegevens van Deelnemer of Partners nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden tenzij dit ten behoeve is van het functioneren van betalingsverkeer.
12.4 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Yoga Puur Goud worden verwerkt, voor welke doeleinden Yoga Puur Goud dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

13.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, Workshop, Training of Les, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yoga Puur Goud zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Groningen. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Algemene voorwaarden online activiteiten

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die Yoga Puur Goud aanbiedt via www.yogapuurgoud.com en Platforms als Zoom of Google Meet en zijn van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden die te vinden zijn op www.yogapuurgoud.com.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.
c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Yoga Puur Goud via het Platform www.yogapuurgoud.com levert aan de Klant, waaronder geïntegreerde lessen en cursussen op het terrein van yoga, meditatie en bewustzijnsontwikkeling in de ruimste zin van het woord.
d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.
e) Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die één of meerdere Diensten via www.yogapuurgoud.com en het gekozen Platform afneemt.
f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform.
g) Platform: www.yogapuurgoud.com en het videoplatform dat Yoga Puur Goud kiest voor het uitdragen van (live) online Diensten.

2. AANBOD1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Yoga Puur Goud af te nemen.
3. Yoga Puur Goud is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Yoga Puur Goud worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.
4. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Yoga Puur Goud niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
5. Yoga Puur Goud heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3. OVEREENKOMST, DIENSTEN

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Yoga Puur Goud de aanmelding heeft bevestigd, dan wel nadat de Klant gebruik maakt van een door Yoga Puur Goud verstuurde inlogcode gekoppeld aan een deelname aan de Les, Training of Workshop of een andere bij Yoga Puur Goud gevolgde of te volgen training/workshop/opleiding of les. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.
2. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en Yoga Puur Goud tot stand.
3. Yoga Puur Goud is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

4. HERROEPINGSRECHT

1. Bij elke Overeenkomst waarbij een aankoop wordt gedaan, beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Yoga Puur Goud mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
3. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant Yoga Puur Goud een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Yoga Puur Goud is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de Klant aan Yoga Puur Goud moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van het afgenomen product/de afgenomen dienst.
4. Herroeping van de Overeenkomst, kan schriftelijk middels het versturen van een email naar info@yogapuurgoud.com waarin men zich expliciet beroept op het Herroepingsrecht van de gemaakte Overeenkomst. Zie ook artikel 4 van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van www.yogapuurgoud.com

5. PRIJS EN BETALING

1. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door Yoga Puur Goud aangeboden betalingsmogelijkheden.
2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Yoga Puur Goud voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Klant, geeft de Klant Yoga Puur Goud toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Tenzij anders bepaald is bij het aangeboden product/ de aangeboden dienst, is de opzegtermijn één hele kalendermaand. Dat betekent dat het ‘lidmaatschap’ vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd.
3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen of voor aanvang van en les of workshop. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Yoga Puur Goud gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen.
6. Facturen en betalingsherinneringen worden door Yoga Puur Goud uitsluitend elektronisch aangeboden.
7. Het door Yoga Puur Goud te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten, of gelijk aan de som van de prijs van de afgenomen losse producten/diensten. In geval van periodieke betaling is het door Yoga Puur Goud te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

6. ACCOUNT EN VEILIGHEID

1. De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.
2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.
3. De Klant dient Yoga Puur Goud direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount. Indien de Klant inloggegevens deelt met derden is Yoga Puur Goud zonder meer bevoegd om het account te blokkeren en de schade (inclusief gederfde inkomsten) op de Klant te verhalen.

7. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
2. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoga Puur Goud de content van het Platform lokaal op te slaan, te kopiëren, anderszins daarvan opnames te maken noch de content op welke manier en voor welk doeleinde dan ook te verspreiden, zie ook artikel 16.

8. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

1. Yoga Puur Goud streeft ernaar het Platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.
2. Indien de Klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door Yoga Puur Goud, dan verzoekt Yoga Puur Goud de Klant contact op te nemen met de klantenservice van Yoga Puur Goud: info@yogapuurgoud.com.
3. Yoga Puur Goud zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen mits deze binnen de invloedsstructuur van Yoga Puur Goud liggen.

9. DERDE PARTIJEN/WEBSHOP

1. Via de Website en het Platform wordt soms doorgelinkt naar websites van docenten of andere derden die mogelijk eigen producten of diensten aanbieden. Indien de Klant naar een dergelijke webshop/website gaat, komt de Klant in de omgeving van deze derde partij en zijn hun gebruikersvoorwaarden, privacy statement en cookiestatement van toepassing. Yoga Puur Goud adviseert de Klant deze door te lezen voordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van de derde partij. Yoga Puur Goud is hiervoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.
2. Voor het gebruik van de Website en het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

10. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN

1. Yoga Puur Goud is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft. Een (gratis) proefperiode/ actie, al dan niet gekoppeld aan een ander bij Yoga Puur Goud aangekochte dienst of product waarbij toegang wordt verleend tot (een deel van) de content van het Platform kan door Yoga Puur Goud zonder meer worden beëindigd indien geen termijn tot toegang tot het Platform is overeengekomen. Yoga Puur Goud zal voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
2. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de Klant oplevert, zal Yoga Puur Goud de Klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de Klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.
3. Yoga Puur Goud is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Yoga Puur Goud de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

11. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR YOGA PUUR GOUD

1. Yoga Puur Goud is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant:
a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden op www.yogapuurgoud.com;
b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;
c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;
d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;
e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of
f) failliet is verklaard.
2. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan Yoga Puur Goud besluiten op verzoek van de Klant het ‘lidmaatschap’ tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van Yoga Puur Goud – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

12. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT

1. De Overeenkomst kan tegen de afloop van de oorspronkelijke looptijd door de Klant worden beëindigd door minimaal één (1) kalendermaand voor de einddatum op te zeggen. Indien de Klant de Overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de Overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
2. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) volledige kalendermaand.
3. De Overeenkomst kan worden opgezegd per e-mail (info@yogapuurgoud.com).

13. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT

1. De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De Klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat bewogen of gezeten wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Yoga Puur Goud aanvaardt en opvolgt.
2. Deelname aan de aangeboden dienst van Yoga Puur Goud zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze diensten of producten mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het deelnemen aan de aangeboden dienst voor jou geschikt is op dit moment.
3. De Klant is aansprakelijk voor schade van Yoga Puur Goud die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van Yoga Puur Goud die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

14. AANSPRAKELIJKHEID YOGA PUUR GOUD

1. Yoga Puur Goud doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.
2. Yoga Puur Goud is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Yoga Puur Goud .
3. Indien de Klant via de Website of het Platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is Yoga Puur Goud niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen en/of diensten.
4. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Yoga Puur Goud te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Yoga Puur Goud voor het betreffende geval uitkeert.
5. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.
6. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Yoga Puur Goud, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.
7. Iedere aansprakelijkheid van Yoga Puur Goud vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

15. OVERMACHT

Yoga Puur Goud is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en de Website met het daarbij gekozen Platform, inclusief alle live te streamen inhoud van het Platform gemaakt door Yoga Puur Goud, berusten bij Yoga Puur Goud, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan online Diensten of informatie van het gekozen Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoga Puur Goud. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media.

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN

1. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van Yoga Puur Goud,
2. Yoga Puur Goud is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

18. ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

19. PRIVACY

Yoga Puur Goud verzamelt persoonsgegevens van de Klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de online Diensten de Website en het gekozen Platform, is de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van Yoga Puur Goud van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring op deze Website en Privacyverklaring en Cookieverklaring die te vinden zijn op www.yogapuurgoud.com of desgewenst kunnen worden toegezonden.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomst tussen de Klant en Yoga Puur Goud is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van een geschil over de overeenkomst tussen de Klant en Yoga Puur Goud of over de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

CONTACTGEGEVENS

Yoga Puur Goud
Aquamarijnstraat 225
9743 PE
Groningen
KvK: 82202419

Privacyverklaring

Inleiding

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in onze diensten en service. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we mogelijk verzamelen als je de lessen bezoekt en de websites gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Wij hopen je hiermee optimale transparantie te bieden over onze werkwijze en tegemoet te komen aan je privacyrechten.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze producten en diensten. Je dient je ervan bewust te zijn dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites, partners en bronnen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze diensten en doen ons uiterste best dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Via deze verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je gebruik maakt van onze diensten, waaronder onze website, onze social media, ons videoplatform en ons contactformulier, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we je hiermee van dienst zijn.

Waarom en welke gegevens verwerken wij?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen;
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd;
 • Om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen;
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen;
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de betreffende e-mail;
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld;
 • Om, in geval van deelname aan een les, workshop, evenement of training, te bepalen of deelname aan deze ‘dienst’ geen onvoorziene en ongewenste problemen zal gaan veroorzaken;
 • Om op basis van jouw surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming (zie cookies).

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die je afneemt, en het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen.

 • Voor- en achternaam: Communicatiedoeleinden
 • Geslacht: Communicatiedoeleinden, marketingdoeleinden, klantprofiel
 • Geboortedatum: Klantprofiel, marketingdoeleinden

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikken we ongewild over gegevens van jouw kind en/of een minderjarige, neem dan contact op via info@yogapuurgoud.com om deze informatie te laten verwijderen.

 • Adresgegevens: Communicatiedoeleinden
 • Telefoonnummer: Communicatiedoeleinden
 • E-mailadres: Communicatiedoeleinden
 • Profielfoto: Incheck lessen
 • Locatiegegevens: Communicatiedoeleinden
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites en ons e-mailsysteem: Communicatiedoeleinden, klantprofiel, marketingdoeleinden
 • Gegevens over jouw activiteiten bij deelname aan onze online lessen: Klantprofiel, communicatiedoeleinden, marketingdoeleinden
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door je aan te melden voor een les, training, workshop of evenement, die relevant zijn voor jouw deelname aan het evenement. Voorbeelden hiervan zijn informatie over blessures, klachten of allergieën. Dit maakt het voor ons mogelijk je zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen tijdens deelname aan onze activiteiten en je zo veilig mogelijk te laten oefenen.

We zijn daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en hebben bijvoorbeeld bepaalde gegevens nodig voor de boekhouding en belastingaangifte.

E-mailcommunicatie & nieuwsbrief

Als je bij ons een product of dienst afneemt, ga je akkoord met ontvangst van onze periodieke nieuwsbrief. Je kunt je ook via de website inschrijven voor de nieuwsbrief. De persoonsgegevens die wij van onze nieuwsbrief abonnees registreren zijn het e-mailadres, eventueel voorzien van een naam. Wanneer je een product of dienst van ons afneemt of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens conform deze privacyverklaring (zie ook link in algemene voorwaarden). In iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt staat een link waarmee je je desgewenst voor ontvangst van de nieuwsbrief kunt afmelden.  

Ons e-mailsysteem (Mailchimp, Gmail) geeft ons inzage in de e-maillijsten waarop onze klanten geabonneerd zijn, welke e-mails zij van ons ontvangen hebben, en welke e-mails zijn geopend, op welke onderdelen van de nieuwsbrief is geklikt en de daaraan gekoppelde datums. Daarnaast houdt Mailchimp automatisch het land en de regio van de gebruiker bij. Met deze informatie kunnen wij bepalen of de e-mails die je ontvangt interessant voor je zijn en deze, indien nodig beter afstemmen op jouw wensen zodat je geen ongewenste e-mails van ons ontvangt.

Wanneer je lid bent van onze nieuwsbrief sturen we je op regelmatige basis e-mails met content updates en informatie over nieuwe producten, diensten en evenementen.

Betalingsgegevens

In het geval van een betaling hebben we inzicht in de betalingsgegevens van onze klanten.

Als je ons bijvoorbeeld voor een vraag benadert via de e-mail, bewaren wij de door jou verstrekte gegevens/ correspondentie zolang nodig is om jouw vraag te beantwoorden en nodig is ten behoeve van onze eigen administratie. Mogelijk wordt jouw e-mail doorgestuurd binnen het bedrijf om jouw vraag te beantwoorden en waar nodig voor opvolging te zorgen in onze bedrijfsprocessen.

Betaalgegevens

Betaalgegevens van onze klanten bestaan uit de naam van de klant, (eventueel) adresgegevens, de aankoopdatum, betalingsmethode, ordernummer. Wij verwerken deze gegevens via onze betalingsprovider Mollie. Dit gebeurt altijd via een beveiligde https verbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

De verwerking van betalingsgegevens baseren we op een van de zes AVG grondslagen genaamd “Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Deze betalingsgegevens zijn noodzakelijk voor onze boekhouder en belastingaangifte.

Persoonsgegevens delen met derden

We verkopen jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekken we gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Links

Op onze websites zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Online lessen en diensten

Voor bepaalde diensten die wij leveren maken wij gebruik van Zoom of een ander online Platform.

Door aankoop van of deelname aan deze dienst of ‘extra service’ die wij (laten) faciliteren, ga je akkoord met gebruik van de services van deze derden partijen. We hebben geen inzage in de gegevens die partijen verzamelen, noch hebben wij invloed hierop. Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van Zoom en/of het andere gebruikte online Platform.

Beeld- en geluidsopnames en verspreiding daarvan

Het is niet toegestaan om beeldmateriaal (foto/video) en/of geluidsopnames te maken van de (online) Diensten die Yoga Puur Goud aanbiedt. Yoga Puur Goud en eventuele Partners houden zich hier ook aan. Verspreiding van (online) beeldmateriaal (foto/video) en/of geluidsopnames is eveneens verboden. Door deelname/participatie aan de training, workshop, les of het evenement, ga je hiermee akkoord. Ben je van menig dat iemand hiervan in overtreding is, neem dan contact op via info@yogapuurgoud.com.

Yoga Puur Goud en haar partners zijn gevrijwaard van aansprakelijk voor schade als gevolg van de opnames of het gebruik daarvan.  Wees je ervan bewust dat je geen aanspraak kunt maken op een geldelijke vergoeding (of vergoeding anderszins) op basis van bijvoorbeeld portretrecht of gebruikte persoonsgegevens.

Cookies en profilering

Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken functionele, analytische en marketing cookies.

Door jouw gegevens – handmatig of met behulp van cookies – te combineren, kunnen we jou gerichtere content sturen en beter aansluiten bij jouw interesses, voorkennis en producten die je al hebt gekocht.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je geïnformeerd over de cookies die we gebruiken en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van marketing cookies. Die toestemming is met een cookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt.

Je kan je toestemming op de cookie-pagina altijd aanpassen of intrekken. Op die pagina staat ook het volledige overzicht met de cookies die we gebruiken. Hier alleen een korte toelichting.

Wat zijn cookies?

Cookies en vergelijkbare technologieën zijn zeer kleine tekstdocumenten of stukjes code die vaak een unieke identificatiecode bevatten. Wanneer je een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt, vraagt een computer, jouw computer of mobiele apparaat om toestemming om dit bestand op jouw computer of mobiele apparaat op te slaan en toegang te krijgen tot informatie. Informatie verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën kan de datum en tijd van het bezoek bevatten en hoe je een bepaalde website of mobiele applicatie gebruikt.

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies zorgen ervoor dat je tijdens het bezoek aan onze website en winkel ingelogd blijft, dat alle items in de winkelwagen blijven, dat je veilig kunt winkelen en dat de website soepel blijft lopen. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen inzien hoe onze website wordt gebruikt en hoe wij deze kunnen verbeteren. Afhankelijk van je voorkeuren kunnen de cookies bovendien worden gebruik om je gerichte advertenties te presenteren die aansluiten bij je persoonlijke interesses.

Wat voor soort cookies gebruiken wij?

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om onze website goed te laten werken. Sommige van de volgende acties kunnen worden uitgevoerd met behulp van deze cookies. – Bewaar artikelen in een winkelwagentje voor online aankopen – Bewaar je cookievoorkeuren voor deze website – Bewaar taalvoorkeuren – Log in op je account. Wij moeten controleren of je bent ingelogd.

Functionele of technische cookies

Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ook de cookie die jouw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie. Deze cookies zorgen voor meer functionaliteit voor onze websitebezoekers. Deze cookies kunnen worden ingesteld door onze externe dienstverleners of onze eigen website. De volgende functionaliteiten kunnen al dan niet worden geactiveerd wanneer je deze categorie accepteert. – Online yogalessen – Aanmelden voor de nieuwsbrief – Social media sharing buttons – Login op onze website met social media.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze gegevens voor prestaties en website-optimalisatie. Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Zo zien we hoe bezoekers de website gebruiken, wat populaire pagina’s zijn, en langs welk kanaal mensen op de website terechtkomen.

Google Analytics gebruikt voor de statistieken de IP-adressen van websitebezoekers. In theorie is het mogelijk om op basis van een volledig IP-adres meer informatie over iemand te achterhalen, ook al is dat niet toegestaan.

Marketing / tracking cookies & advertentie cookies

Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, houden jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Deze cookies worden ingesteld door externe advertentiepartners en worden gebruikt voor het profileren en volgen van gegevens op meerdere websites. Als je deze cookies accepteert, kan Yoga Puur Goud onze advertenties op andere websites tonen op basis van je gebruikersprofiel en voorkeuren. Deze cookies slaan ook gegevens op over hoeveel bezoekers onze advertenties hebben gezien of erop hebben geklikt om advertentiecampagnes te optimaliseren.

Mailchimp (zie ook hierboven onder ‘Nieuwsbrief’)

We gebruiken Mailchimp voor het versturen van e-mails. Als je bijv. op een onderdeel van de e-mail klikt komen je gegevens terecht bij deze externe partij.

Mailchimp houdt bij welke pagina’s mensen op de website bezoeken. Ook wordt gewerkt met zogeheten tags, bijv. ‘heeft workshop x gevolgd’. Daardoor is het mogelijk om e-mails naar een specifiek deel van de mailinglijst te sturen.

Social media

De Facebook-pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers onze pagina’s bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht.

Je kan eenvoudig berichten van ons delen. Social share buttons werken met cookies. We hebben geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van Facebook | LinkedIn | Instagram |Youtube

Beveiliging

Met up-to-date beveiligingsmaatregelen beperken we de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden. Mocht je dit slotje niet zien, neem dan contact op met info@yogapuurgoud.com.

Bewaartermijn & inzage

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan bewaart Mailchimp de uitschrijving om ervoor te zorgen dat je de nieuwsbrief niet meer ontvangt.

Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kun je niet laten verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogapuurgoud.com.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt ervoor kiezen om alle cookies, behalve de noodzakelijke cookies, uit te schakelen. In de instellingen van de browser kun je de instellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat cookies worden geblokkeerd. De meeste browsers geven je een uitleg over hoe je dit kunt doen in de zogenaamde ‘help-functie’. Als je de cookies blokkeert, is het echter mogelijk dat je niet kunt genieten van alle technische functies die onze website te bieden heeft en dit kan een negatieve invloed hebben op je gebruikerservaring. We hebben het gemakkelijk gemaakt om je toestemmingen te beheren middels onze cookiebanner.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Yoga Puur Goud
Aquamarijnstraat 225
9743 PE
Groningen
KvK: 82202419
E-mail: info@yogapuurgoud.com


Privacy verklaring online activiteiten

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. De verklaring is een aanvulling op de privacyverklaring zoals vermeld op de website van www.yogapuurgoud.com.

Privacybeleid


Yoga Puur Goud biedt via www.yogapuurgoud.com diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonlijke gegevens of persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, je daar toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Gebruikersnaam;
 • Wachtwoord;
 • Inlog met facebook;
 • Opt-in-opt-out nieuwsbrief;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens over je gebruik van onze diensten;
 • Door jou gegeven feedback;
 • Waar je bent gebleven als je gebruik maakt van de diensten;
 • Geslacht;
 • Informatie die je zelf invult in een open veld;
 • In de chatfunctie of via een bericht in het contactformulier;
 • Jouw surfgedrag op onze websites;
 • IBAN nummer;
 • Telefoonnummer;
 • Profielfoto
Doeleinden


Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jou de mogelijkheid te bieden diensten te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan
 • Om je inschrijving voor een (proef)abonnement te verwerken
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze en zo te bepalen welke producten of diensten wij aanbieden
 • Om je te kunnen informeren over de andere producten en diensten die wij aanbieden
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
 • Om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze verschillende websites
 • Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering)
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • Om onze websites te verbeteren.
Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de ‘webshop’ en voor de afhandeling van betalingen en voor de online diensten.

Ook kunnen wij je email verstrekken aan derden zoals Google, Instagram, Facebook en andere digitale platforms voor marketing services ten behoeve van advertentiedoeleinden. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en cookies


Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen in onze webshop) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op een van de websites.

Door jouw gegevens te combineren, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan over de cookies in de privacyverklaring op denieuweyogaschool.nl.

Beveiligen en bewaren


Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden


Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen


Als je 17 jaar of jonger bent, dan mag je geen gebruik maken van onze website of diensten. Dit mag pas vanaf 18 jaar.

Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens


Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking.
Je kunt hiervoor altijd contact opnemen via info@yogapuurgoud.com.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens


Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Yoga Puur Goud
Aquamarijnstraat 225
9743 PE 
Groningen
KvK: 82202419
E-mail: info@yogapuurgoud.com

Namasté

Leuk dat je bij Yoga Puur Goud langskomt. Bekijk onze yogalessen en boek meteen je proefles.

Yoga Puur Goud